Yhteystiedot

Pakkaustutkimus - PTR ry
Kiskontie 7
00280 Helsinki
09-643496

vp_logo_teksti.jpeg

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksille pakkauksen arvon rakentamiseen ja mittaamiseen soveltuvia työkaluja. Hanke koostuu neljästä toisiaan täydentävästä työpaketista, jotka hyödyntävät pakkausmuotoilun, markkinoinnin, tuotannon ja talouden eri osa-alueita. Hanke kokoaa pakkauksen arvonmuodostukseen liittyvän monitieteisen ja kansainvälisen osaamisen yhdeksi linjakkaaksi kokonaisuudeksi ja saa suomalaiset yritykset erottumaan joukosta käyttäjäkeskeisillä ja arvoa tarjoavilla pakkauksilla.

The objective of the project is to develop tools for companies that help designing and measuring value of packages. The project is composed of four work packages with complementing perspectives into value formation. The knowledge of the multidisciplinary research team with international cooperation constitute a streamlined project that enable Finnish companies to stand out on market by user-centered and high-value packaging.

1. Hankkeen taustaa

Tuotteen arvon pitkäjänteinen rakentaminen pakkauksen avulla edellyttää pakkauksen arvon määrittämistä sekä yritykselle että sen asiakkaille. Yrityksen tulee voida tunnistaa millaista arvoa asiakkaille syntyy pakkauksista. Millaiset pakkausominaisuudet lisäävät maksuhalukkuutta tai kasvattavat tuotteen menekkiä? Nämä tiedot vaikuttavat yrityksen investointipäätöksiin pakkausuudistuksista päätettäessä. Investoinnin tuottolaskelmassa tuotteen hinnoittelu tai arvioitu menekki on yksi keskeinen laskennan peruste. Siksi on tärkeää, että niistä voidaan esittää totuudenmukaisia arvioita, jotta pakkausinvestointipäätös yrityksessä voidaan tehdä oikein perustein. Pakkaus on investointina usein huomattavasti pienempi kuin muuhun tuotekehitykseen laitetut panostukset, vaikka pakkaus toimii ostotapahtuman portinvartijana. Pakkaus tulisi nähdä investointina tuotteen haluttavuuteen ja mahdollisuutena lunastaa paikka kuluttajien mielissä ja sydämissä.

vp_kuvio.jpg

Asiakkaalle pakkaus on usein käyttöliittymä itse tuotteeseen ja merkittävä osa tuotekokemusta ja käyttökontekstia, etenkin elintarvikkeissa. Kehittyneillä markkinoilla kilpailu kuluttajien huomiosta on kovaa ja kuluttajat päättävät yhä useammin omilla ostopäätöksillään mitkä tuotteet menestyvät ja mitkä eivät, eli myös valmistavan teollisuuden näkökulmasta menestys on usein kiinni siitä miten hyvin tuote löytää ja palvelee kuluttajaansa. Valta on siirtynyt tuottajilta kuluttajille ja tällaisessa tilanteessa myös käyttäjälähtöinen ja elämyksellinen muotoilu tulee yhä tärkeämmäksi lisäarvon rakentajaksi ja kilpailutekijäksi. 


Päivittäistavaroissa pakkaus on kuluttajasuhteen rakentamisen kannalta keskeisin markkinointimedia, jonka kautta syntyy eniten kuluttajakontakteja. Harva muu media saa olla kutsuttuna läsnä sekä kuluttajien arjessa että juhlassa. Käyttäjälähtöisessä pakkaussuunnittelussa ennalta määritellyt vaikutelmat, elämykset ja kokemukset voidaan ottaa osaksi pakkausmuotoilun tavoitteita. Parhaimmillaan pakkaus voi tuottaa käyttäjälleen positiivisia elämyksiä, esim. muistoja mummon tarjoamasta Elovena-puurosta tai luksusta ja ekologisuutta, joka saa käyttäjän tuntemaan itsensä paremmaksi ihmiseksi hankintansa avulla. Hankkeen käyttäjäkokemustutkimus auttaa yrityksiä tunnistamaan ja mittaamaan olennaisimpia arvokokemukseen vaikuttavia tekijöitä sekä suunnittelemaan niiden pohjalta arvoa tuottavan pakkauksen, joka palvelee sekä kuluttajia että yritystä.

2. Hankkeen tavoite ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on

1)      tuottaa yrityksille ymmärrystä ja työkaluja arvon luomiseksi pakkaussuunnittelun keinoin

2)      mitata pakkauksen arvoa sekä kuluttajille että yrityksille

Hanke toteutetaan neljässä työpaketissa (Kuvio 1), joiden teemoina ovat:

1. Kokemuksellisen pakkaussuunnittelun käytänteiden kehittäminen (Package User Experience, PUX)

Työpaketissa mallinnetaan yhteistyössä yritysten kanssa uudenlaista pakkaussuunnittelun tehtävänantoa eli briefiä. Työpaketissa valitaan hankkeessa mukana olevilta yrityksiltä viisi tuotetta, joiden imagoa, arvoa ja käyttäjäkokemusta tutkitaan. Tavoiteltu käyttäjäkokemus viedään tehtävänannon kautta osaksi pakkaussuunnitteluprosessia, joka tuottaa pakkauskonseptin ja pakkausprototyyppejä. Näitä testataan hankkeen muissa työpaketeissa ja verrataan alkuperäiseen tehtävänantoon. Tuloksena on kaikkia osallistujayrityksiä hyödyttävä ohjeistus siitä, miten kokemukselliset tavoitteet voidaan kuvata pakkaussuunnittelun tehtäväantoon ja kokemuksellisuus ottaa osaksi pakkaussuunnitteluprosessia.Työpaketin toteutuksesta vastaa Aalto-yliopisto.

2. Pakkauksen arvotyökalun rakentaminen (Package Value Toolkit, PVT)

Työpaketissa kehitetään pakkauksen arvotyökalu, jolla voidaan määrittää arvonmuodostuksen kannalta tuotteen keskeiset pakkausominaisuudet. Arvotyökalua kehitetään ja testataan yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten ja yliopistojen kanssa erilaisissa käyttöyhteyksissä (kuluttajatestaus, pakkaussuunnittelu, opetus, yritysten tuotekehitys) sekä Suomessa että kansainvälisesti. Työpaketin toteutuksesta vastaa PTR.

3. Kuluttajien maksuhalukkuuden mittaamismenetelmien kehittäminen (Willigness to Pay, WTP)

Työpaketissa tutkitaan yritysten pakkauskonsepteja soveltamalla huutokauppamenetelmään perustuvaa maksuhalukkuuden mittausmenetelmää. Menetelmäkehityksen tavoitteena on lisätä maksuhalukkuustutkimusten luotettavuutta ja helpottaa aineiston keruuta ja koejärjestelyitä.Työpaketin toteutuksesta vastaa MTT.

4. Pakkausinvestoinnin arvon mittaustyökalujen testaaminen (Package ROI) 

Työpaketissa testataan Aalto-yliopistossa kehitettävää ROI (Return on Investment)-laskentatyökalua pakkauskehityshankkeista kerättyjen aineistojen avulla. Hankkeessa mukana olevista yrityksistä valitaan neljä case-yritystä, joiden aineistoa hyödynnetään ROI-laskennassa. Työpaketti toteutetaan PTR:n budjettiin sisältyvänä ostettavana palveluna.

valuepack_paketit.jpg

Kuvio 1. Hankkeen työpaketit ja yrityscaset.


3. Yritystyscaset (Company cases)

Mukana olevat yritykset osallistuvat hankkeen yhteissuunnittelutyöpajoihin (co-design workshops) ja tuomalla työpaketteihin omia case-tuotteitaan ja -aineistojaan.

Hankkeen ensimmäisessä työpaketissa (PUX) valitaan yrityksiltä yhteensä viisi case-tuotetta (cases 1-5), joiden imagoa, arvoa ja käyttäjäkokemusta tutkitaan. Tavoiteltu käyttäjäkokemus viedään design briefiin, jonka perusteella Aallon PACK-AGE –kurssin opiskelijat suunnittelevat case-tuotteille pakkauskonsepteja. Konsepteista valmistettavia prototyyppejä testataan hankkeen muissa työpaketeissa.

Hankkeen toisessa (PVT) ja kolmannessa (WTP) työpaketissa testataan PUX-osiossa kehitettäviä prototyyppejä (cases 1-5). Lisäksi arvotyökalua kehitetään testaamalla hankkeessa olevien yritysten nykyisiä tai uusia pakkauksia (cases 6-10). Pakkaustestauksissa on mukana myös Fleksolahti, joka osallistuu hankkeeseen omalla työpanoksellaan tarjoamalla kehittämänsä 3D-virtuaalikauppaympäristön testiympäristöksi.

Yritykset myös keräävät ja tuottavat tarvittavat case-aineistot työpaketin 4 ROI-laskentaan (cases 11-14) yhteistyössä Aalto-yliopiston tutkijoiden ja IDBM-kurssilaisten kanssa.4. Hankkeen rahoitus ja osallistumismaksut

Hankkeen kokonaisrahoitus on 660 000 €, josta yritysrahoituksen osuus on 202 000 €. Seuraavat yritykset ovat ilmoittautuneet mukaan: 

Adara Pakkaus Oy
Coveris Rigid Finland Oy
Elopak Oy
Epic Foods Oy
Fazer Makeiset Oy
Flexolahti Oy
HoviRuoka Oy
Linkit Concept Oy
Metsä Board Oyj
Packdesign ID Oy
Remes & Packart Oy
Stora Enso Oyj
SEK Point Oy
Suomen Aaltopahviyhdistys ry
Suunnittelutoimisto mera Oy
Tekes
Oy Verman Ab
Win Win Packaging Oy

5. Hyödyt

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään laajamittaisesti erilaisia menetelmiä, joita yritykset voivat hyödyntää pakkauksen arvon mittaamisessa. Monitieteinen tutkijajoukko ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö tuovat hankkeeseen ainutlaatuista poikkitieteellisyyttä, jollaista ei ole löydettävissä muualta. Hanke pyrkii osoittamaan käyttäjälähtöisen pakkaussuunnittelun etuja verrattuna kustannus- ja tuotanto-optimoituun pakkaussuunnitteluun. Pakkaus on investointi tuotteen käyttömukavuuteen ja kokemukseen, kun pakkaussuunnittelun lähtökohdaksi on asetettu käyttäjän tarpeet, halut, odotukset ja toiveet. Kuluttajakokemukseen ja elämyksellisyyteen panostamisella voidaan parantaa tuotteiden miellyttävyyttä ja asiakastyytyväisyyttä.

Hankkeessa kehitettävä arvonmittaustyökalu yhdistettynä maksuhalukkuustutkimukseen mahdollistaa pakkausten arvon mittaamisen joko tuotteen kehitysvaiheessa tai kun tuote on jo markkinoilla.

Hankkeessa toteutettava Pakkaus ROI –osio auttaa yrityksiä lisäämään pakkausuudistusprojektien tavoitteellisuutta ja mittaamaan muotoiluinvestointien tuottoa.

Hankkeessa hankittu osaaminen ja ymmärrys luovat mukana oleville yrityksille uusia mahdollisuuksia pakkausmuotoilun hyödyntämiseen strategisena kilpailuetuna ja liiketoiminnan kannattavuuden lisäämisessä. Tutkimus tuo kokemuksellisen ulottuvuuden osaksi pakkausmuotoiluprosessia sekä jäsentää prosessin uudella ja läpinäkyvällä tavalla. Vaikka tässä projektissa keskitytään pakkauksiin, kehitettäviä työkaluja voi käyttää pienin muutoksin myös muiden alojen yrityksissä, jotka haluavat oppia alihankkimaan kokemuksellista muotoilua sekä mittaamaan tuotteen arvoa eri näkökulmista.